GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které YogaGarden, s.r.o., IČ 08638756, sídlem Veveří 455/8, Veveří, 602 00 Brno, společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 114296 (dále jen „Yoga Garden“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“). Subjektem údajů jste v případě, že navštívíte webové stránky www.yogagarden.cz, online.yogagarden.cz nebo si zakládáte uživatelský účet, který je podmínkou přihlášení na lekce.

Tyto zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely Yoga Garden zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládá své právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný) a po jakou dobu je oprávněna je zpracovávat.

Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Yoga Garden můžete uplatnit.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za různými účely o Vás Yoga Garden zpracovává různé kategorie osobních údajů. Jde konkrétně o tyto kategorie:

 • Identifikační údaje (např. jméno, příjmení);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • přihlašovací údaje (např. přihlašovací heslo);
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT);
 • informace o smlouvě a jejím plnění (např. den přihlášení na lekci, zaplacení lekcí);
 • informace o historii objednávek (např. názvy a časy lekcí);
 • identifikační údaje Vašeho zařízení (např. IP/Mac adresa);
 • údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies);
 • Informace, které jsou obsahem zprávy.

To, jaké osobní údaje o Vás Yoga Garden zpracovává, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste jí své osobní údaje sdělili, případně jak je od Vás získala. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází:

1.1. Návštěva webové stránky www.yogagarden.cz

Když navštívíte webové stránky www.yogagarden.cz, online.yogagarden.cz. Yoga Garden o Vás automaticky zpracovává některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Zlepšení webových stránek www.yogagarden.cz online.yogagarden.cz Identifikační údaje Vašeho zařízení Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies) Oprávněný zájem Yoga Garden na zlepšování webových stránek Ne déle než 1 měsíc
Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek www.yogagarden.cz online.yogagarden.cz Identifikační údaje Vašeho zařízení Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies) Oprávněný zájem Yoga Garden na měření efektivnosti webových stránek Ne déle než 1 měsíc

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění oprávněného zájmu Yoga Garden na zlepšování a měření efektivnosti webových stránek máte právo vznést námitku postupem uvedeným v kapitole 3.5. Pokud Yoga Garden nebude mít oprávněné důvody, aby i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovala, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestane.

1.2. Vytvoření uživatelského účtu a přihlášení na lekce

Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží k vytvoření uživatelského účtu na stránkách www.yogagarden.cz, online.yogagarden.cz. Uživatelský účet je nezbytnou podmínkou k přihlášení se na jednotlivé lekce. V tomto případě Yoga Garden zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Vytvoření uživatelského účtu, umožnění přihlášení se na lekci a účasti na ní Identifikační údaje Kontaktní údaje Přihlašovací údaje Informace o smlouvě a jejím plnění Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb Opatření nezbytná před uzavřením smlouvy, nezbytnost pro splnění smlouvy V případě registrace bez účasti na lekci:
Do 1 roku od posledního přihlášení do účtu
V případě registrace a účasti na lekci:
Do 3 let od poslední uskutečněné lekce, základní údaje o smluvním vztahu až po dobu 10 let od poslední zúčastněné lekce
Plnění zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva Identifikační údaje
Adresní údaje
Informace o smlouvě a jejím plnění
Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb
Nezbytnost pro splnění právních povinností Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:
Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zasílání nabídek lekcí a služeb obdobných těm lekcím, na které jste se přihlásili, včetně novinek o Yoga Garden a józe Identifikační údaje Informace o historii objednávek Kontaktní údaje (e mailová adresa) Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Do okamžiku, kdy Yoga Garden sdělíte, že si nadále nepřejete nabídky dostávat (resp. do odhlášení se z odběru obchodních sdělení)

Pokud se rozhodnete zúčastnit se lekcí Yoga Garden a založit si uživatelský účet, jsou Vaše takto poskytnuté údaje nutné k tomu, aby Vám Yoga Garden mohla uživatelský účet zřídit, umožnit Vám se přihlásit na lekce jógy a účastnit se jich. Tyto osobní údaje Yoga Garden poskytujete dobrovolně, nicméně bez jejich poskytnutí Vám Yoga Garden nemůže umožnit se přihlásit na lekci přes uživatelský účet.

Vedle toho Yoga Garden zpracovává Vaše osobní údaje zadané v registračním formuláři a informace o historii Vašich lekcí proto, aby Vám mohla nabízet lekce a služby studia podobné těm lekcím, kterých jste se zúčastnili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku dle postupu uvedeného v kapitole 3.6 na základě které Yoga Garden ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestane. Yoga Garden rovněž přestane zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud jí dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

Yoga Garden rovněž musí plnit povinnosti stanovené právními předpisy.

1.3. Kontaktování Yoga Garden

Prostřednictvím e-mailu nebo telefonu máte možnost se na Yoga Garden obrátit s žádostí o informace a zodpovězení Vašich otázek. V tomto případě Yoga Garden zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Zodpovězení dotazu Identifikační údaje Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) Informace, které jsou obsahem zprávy Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikace mezi Yoga Garden a Vámi v rámci příslušného dotazu

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Vám Yoga Garden není schopna odpovědět na Váš dotaz.

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku postupem uvedeným v kapitole 3.5.

KOMU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

Yoga Garden předem neví, komu bude Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádí kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce Důvod zpřístupnění
Lektoři Lekce ve studiu vede několik lektorů, kteří potřebují mít přístup do systému přihlášených klientů na lekci. Lektoři tak mají přehled o počtu i složení lekcí a mohou také své lekce klientům přizpůsobit.
Osoba zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.) Aby Yoga Garden mohla zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musí Vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje.
Osoba zajišťující rozesílání obchodních nabídek Může dojít k tomu, že rozesíláním obchodních nabídek Yoga Garden pověří třetí osobu, které za tímto účelem poskytne Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracovává za účelem zasílání obchodních nabídek.
Osoba zajišťující chod webu a software (počítačových systémů) Yoga Garden potřebuje, aby jí poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval její internetové stránky a chod informačních systémů.
Osoby poskytující marketingové a grafické služby S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) Yoga Garden pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.
Právní poradci Občas může vzniknout potřeba, aby Yoga Garden do informací o právních vztazích s Vámi nechala nahlédnout právní poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Yoga Garden by Vás ráda informovala, že vždy vyhoví Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

S ohledem na skutečnost, že Yoga Garden o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých by Vás Yoga Garden ráda v této sekci informovala. Veškerá svá práva můžete u Yoga Garden uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že Yoga Garden skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu). Yoga Garden se Vám bude snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Aby ale byla schopna Vám vyhovět co nejlépe, chtěla by Vás požádat, abyste svá práva uplatnili na emailové adrese info@yogagarden.cz.

3.1. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Yoga Garden zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňuje a jestli je používá k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii Vašich osobních údajů Vám Yoga Garden poskytne bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolí si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

3.2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás Yoga Garden zpracovává neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby osobní údaje opravila nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, aby je doplnila.

3.3. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Yoga Garden o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • Vaše osobní údaje zpracovává Yoga Garden protiprávně;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Yoga Garden zpracovává na základě oprávněného zájmu, a pokud nebude schopna prokázat, že její oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Yoga Garden si Vás dovoluje upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po Yoga Garden zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Vás Yoga Garden bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

3.4. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Yoga Garden jsou chybné, máte právo požadovat, aby Yoga Garden omezilo zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů Yoga Garden je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
 • Yoga Garden již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým je zpracovávala, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Yoga Garden pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Yoga Garden, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda její oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

3.5. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje Yoga Garden zpracovává na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě Yoga Garden posoudí, zda je skutečně v jejím oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

3.6. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, aby Yoga Garden Vaše osobní údaje zpracovávala za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestane Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Z odběru obchodních sdělení se můžete jednoduše odhlásit i kliknutím na odkaz na konci každého obchodního sdělení.

3.7. Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Yoga Garden porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

ÚČINNOST

Tyto Zásady jsou účinné od 1.1.2021.

K tomuto video nemáte přístup. Přihlašte se nebo si kupte členství.